2023 Circumambulations av Kajfes

I det performativa verket Circumambulations låter konstnären Arijana Kajfes en platsspecifik skulptur växa fram under ett antal veckor inför publikens ögon i Kivik Art Centres vackra naturområde.

Skulpturen, som är kupolformad, uppförs genom en byggprocess där en grupp medverkande konstnärer tillsammans och i en gemensam rörelse “ringlar upp” den bärande strukturen som består av materialblandningen jord, sand och kalk. Den slutgiltiga formen, domen, är en arkitektonisk och skulptural urform som knyter an såväl till inuiternas snöhyddor som till uråldriga jordbyggnader i bland annat Västafrika där konstnären har vistats. I detta verk har Arijana Kajfes mer specifikt utgått från en arbetsprocess utvecklad av den iransk-amerikanska arkitekten Nader Khalili. Hon ser själva arbetsprocessen, att gå i cirklar, som en kollektiv gestaltning. Det är denna rörelse som konstnären menar är den betydelsebärande delen i verket, både för de medverkande konstnärerna och för den iakttagande publiken. Formen som blir kvar är ett fysiskt minne av den performativa gestaltningen.

Arijana Kajfes har under sina resor till Mali i Västafrika tagit starkt intryck av samtida och traditionella formspråk. Hon har särskilt intresserat sig för dess starka koppling till kroppen och organiska strukturer och hur denna koppling uttrycker sig genom rituella och symboliska funktioner. Parallellt har hon även studerat samtida och experimentella performativa uttrycksformer inom konst och arkitektur som på ett liknande sätt kan sättas i samband med kropp, form och rituella uttryck.

Verket Circumambulations har föregåtts av flera tidigare utställningar där hon i mindre skala visat modeller av domens form. Även verkets performativa del har tidigare förekommit som ett återkommande inslag i Arijana Kajfes arbetsmetod. I den uppmärksammade utställningen “Blood is Not Water” på Konstakademien i Stockholm 2018 gestaltades en berättelse om hennes personliga kulturella arv genom hennes far, jazzmusikern Davor Kajfes, där tiden som en cirkulär rörelse blev ett centralt tema genom en rituell performance. På så sätt har hon närmat sig djupt rotade kulturtraditioner och undersökt dem i ljuset av hennes egen samtid och historia genom både rituella och konstnärliga uttryck.


Circumambulations berättar inte bara om konst och arkitektur, utan också om hur vi kan mötas över kulturella gränser, upprätta en dialog och utbyta kunskap genom grundläggande gemensamma formspråk sprungna ur en fysisk och praktisk rörelse. Det handlar i grunden om hur vi hanterar vår plats på jorden, både poetiskt och reellt.

ENG

In the performative work Circumambulations, the artist Arijana Kajfes will rise a site-specific sculpture over a number of weeks, in the public eye, on the beautiful grounds of Kivik Art Centre’s beautiful natural area. The dome-shaped sculpture is created through a process where a group of participating artists in a collective circular motion “rolls up” the supporting structure, which consists of earth, sand and lime. The resulting form is an architectural and sculptural archetype that has references across the world, as the snow huts of the Inuit and the earthen buildings in, among other places, West Africa where the artist has resided. In this specific work, Arijana Kajfes uses a work process developed by the Iranian American architect Nader Khalili. She considers the process of building while moving in circles as a collective act and as the most significant part of the work, just as much for the participating artists as for the observing audience. The form that remains is a physical memory of the performative embodiment.

During her travels to Mali in West Africa, Arijana Kajfes has been strongly impressed by the vivid mixture of contemporary and traditional forms. She has been particularly interested in its strong connection to the body and organic structures and how this connection expresses itself through ritual and symbolic functions. In parallel, she has also studied contemporary and experimental performative expression in art and architecture, which in a similar way connects with body, form and ritual.

The work Circumambulations has been preceded by several previous exhibitions where Arijana Kajfes has shown models of the dome on a smaller scale. Even the performative part of the work has been a recurring element in her work. In the highlighted exhibition “Blood is Not Water” at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm in 2018, a story about her personal cultural heritage was portrayed through her father, the jazz musician Davor Kajfes, where the idea of time as a circular motion became a central theme through a ritual performance. She has approached deep-rooted cultural traditions and examined them in the light of her own present and past through both ritual and artistic expression.

The performative sculpture Circumambulations speaks not only about art and architecture, but also about how we can meet across cultural boundaries, establish a dialogue, and exchange knowledge through a fundamental common language, based on a physical and practical motion. It’s basically about how we understand our place on earth, poetically and in the real.

Eva-Lotta Holm Flach

Many thanks to the participants: Domoterra – Enrique Salgado Martinez and Bárbara Mas Barrionuevo, Sarali Borg, Malin Arnedotter Bengtsson, Stella Dieden Richter, Mamadou Sissoko, Ricky Johansson and of course the foundation builders and other sponsors


Alla verk

Rulla till toppen