2023 Circumambulations av Kajfes

Under utställningsåret 2023 på Kivik Art Centre kommer konstnären Arijana Kajfes uppföra verket Circumambulations på en plats som ligger strax väster om Chipperfield/Gormelys torn och strax söder om Wingårdhs trappa. Detta verk blir permanent på platsen.

Circumambulations är ett performativt verk där konstnären Arijana Kajfes har bjudit in en grupp medverkande som under en dryg månad kommer att utföra en kontinuerlig cirkulär akt för att ‘ringla’ upp en stor jord dom.

Verket utgår från många års arbete med att utveckla en process som kan fungera som en gemensam rörelse på ett större socialt plan, i strävan om att mötas bortom diskursiva, kulturspecifika konstruktioner.

Jorddomen är en byggteknik som utvecklats av arkitekten Nader Khalili och Arijana Kajfes använder tekniken som en grundläggande process där ringlandet av råmaterialet jord blir en kollektiv akt. Cirkelrörelsen har ofta återkommit i hennes tidigare arbeten och nu vill hon se vad som uppstår när en grupp rör sig över tid i en delad cirkulär rörelse och därigenom skapar en ny kropp.

ENG

During the 2023 exhibition year at the Kivik Art Centre, the artist Arijana Kajfes will erect the work Circumambulations at a location just west of Chipperfield/Gormely’s tower and just south of Wingårdh’s stairway. This work becomes permanent on the site.

Circumambulations is a performative work in which the artist Arijana Kajfes has invited a group of participants who, for a little over a month, will perform a continuous circular act to ‘roll up’ a large earth dome.

The work is based on many years of work to develop a process that can function as a joint movement on a larger social level, in the effort to meet beyond discursive, culture-specific constructions. The earth Dome is a construction technique developed by architect Nader Khalili and Arijana Kajfes uses the technique as a fundamental process where the recycling of the raw material soil becomes a collective act. The circular movement has often returned in her previous works and now she wants to see what happens when a group moves over time in a shared circular movement and thereby creates a new body.

Alla verken

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Rulla till toppen