2022 års verk: Rainbow av querkraft

Vi är också glada åt att vi i år kan visa upp två mindre verk, Dans av Britt-Inger Persson och Rum 1-4 av arkitekterna Kjell Adamsson och Paul Eriksson.

I en grönskande sluttning, med utsikt över Hanöbukten, har ett nytt verk smugit sig in. En blandning av ingenjörskonst och drömmar – en regnbåge i lättmetall. 15 meter lång sträcker den sig genom naturen, bryter av mot naturen och blir ett fint exempel på det som querkraft själva kallar ”poetisk pragmatism”.

Rainbow är stark och hållbar. Trots sin smäckra konstruk­tion tål den att klättra på, att rutscha nerför och den kommer att stå emot väder och vind under många år. Ställer man sig högst upp på bågen blickar man ut över världen. Sätter man sig under den får man skydd från regnet och en hemlig plats att drömma på.

Som ett komplement till Rainbow har perfor­manceartisten Willi Dorner och fotografen Lisa Rastl skapat en serie bilder där människor interagerar med verket. De mänskliga kropparna fungerar som en förlängning av verket och är tänkta att inspirera besökarna att själva komma i närkontakt med regnbågen. Performancen genomfördes den 11–12 juni 2022 och bilderna ingår som en helhet i verket.

Om querkraft

Den österrikiska arkitektbyrån querkraft grun­dades 1998 och sedan dess har Jakob Dunkl, Gerd Erhartt och Peter Sapp genomfört ett hundratal projekt och företaget har vuxit till drygt 45 anställda. Under devisen ”Giving Pe­ople Space” har de väckt uppmärksamhet runt om i världen med projekt både i offentlig och privat miljö. Ett av projekten, med anknytning till Sverige – IKEA-huset i centrala Wien – är en satsning på ett helt klimatsmart hus som ger innerstaden ett vackert, intressant och grönt inslag. Österrikes paviljong på arkitekturmässan i Dubai 2021 är en annan byggnad som blivit känd för sin spektakulära form med utgångs­punkt i öknens byggnadstradition.

querkraft strävar efter en ”poetisk pragmatism” i alla sina byggnader. En byggnad ska bedömas i relation till hur väl den låter sina användare utvecklas och växa och den ska alltid sätta människan i centrum.

Läs mer: querkraft.at


ENGLISH

This season we are proud to, once again, welcome an international guest to Kivik Art Centre, querkraft architekten from Vienna, Austria.

On a pastoral slope, overlooking the Hanö Bay, a new piece of art has slipped in. It’s a mixture of skilled engineering and dreams – a rainbow of light grey metal. With a span of 15 meters it stretches through the surrounding nature an beco­mes an example of what querkraft themselves call “Poetic Pragmatism”. Rainbow is tough an durable. With its slender construction you can still climb on it and slide down its slope, and it will be resilient to weather and wind for many, many years. If you stand on top of it you will have a view of the world. If you hide underneath it you will be protected from the rain and have a secret place for your dreams.

As an addition to Rainbow, the performance artist Willi Dorner and photographer Lisa Rastl have created a series of photos where people interact with the sculpture. Human bodies become extensions of the artwork and will hopefully inspire the visitors to get into closer contact with Rainbow themselves. The photo performance was held on June 11-12 2022 and makes an integrated part of the artwork.

The Austrian architects office querkraft was founded in 1998 and since then Jakob Dunkl, Gerd Erhartt and Peter Sapp have realized over 100 project and grown to the considera­ble size of more than 45 employees. Under the motto “Gi­ving People Space” they have been appreciated world-wide for both public and domestic buildings. Recently, and in connection to Sweden, they have completed the IKEA Hou­se in central Vienna. This is a fully climate neutral building, adding a beautiful and green place to the city centre. Also the Austrian Pavilion in the Dubai Architectural Exposition 2021 was widely spoken of, as it was so clearly rooted in traditional architecture of the desert areas and made in such a spectacular form.
(www.querkraft.at )

querkraft always aims for their work to have a “Poetic Pragmatism”. A building should always be seen in relation to how well it inspires its inhabitants to grow to their full potential.

Read more: querkraft.at


Dans och Rum 1-4

Till denna säsong på KAC har vi valt att placera ut två inlånade konstverk i naturen på Bergdala: Dans av Britt Ingrid Persson även kallad BIP och Rum 1-4 av Kjell Adamsson & Paul Eriksson. Anledningen till det är att besökarna ska få ett intimare möte med skulpturer som är mer anpassade till mänskliga mått till skillnad mot de ofta monumentala skulpturerna på KAC.

Dans av Britt-Inger Persson

Britt Ingrid Persson (f.1939) är en väletablerad skulptör som har varit verksam sedan 1966. Hennes skulpturer visar ofta upp människan i olika situationer och är intressanta betraktelser med ett starkt socialt engagemang. Material som betong och brons använder hon på ett raffinerat sätt där skulpturerna ofta kan ha ett avskalat uttryck, ibland med surrealistiska inslag.

I skulpturen Dans från 2007 har BIP fångat en vacker rörelse i en förenklad spiralformad kropp som fångar betraktarens uppmärksamhet. Detta verk får representera människan som är i centrum av konsten och arkitekturen på KAC.

Rum 1-4 av Kjell Adamsson och Paul Eriksson

Kjell Adamsson (f.1962) & Paul Eriksson (f.1967) är två arkitekter som samarbetade under namnet SITE Arkitektur och skapade skulpturen Rum 1-4 för utställningen Arkitektens öga år 2006.

Konstverket är en interaktiv skulpturgrupp som leder vandraren genom fyra olika rum med fysiskt små, men upplevelsemässigt stora skillnader. Den avser att beskriva skillnaden mellan rum och rum. Upplevelserna kan vara ”obehag”, ”tryck”, ”balans” och ”öppenhet”. Skulpturerna visar hur stor vår perceptiska upplevelse av rum egentligen är.

Besökarna är inbjudna att gå igenom de fyra rummen.


ENGLISH
For this season at KAC, we have chosen to place two smaller works of art, on loan, in the nature at Bergdala. The reason for this is that visitors will have a more intimate encounter with sculptures that are smaller in size and more adapted to human dimensions, in contrast to the often monumental sculptures at KAC.

Dans by Britt-Inger Persson

Britt Ingrid Persson (b. 1939) is a well-established sculptor who has been active since 1966. Her sculptures are interesting considerations with a strong social commitment. She uses materials such as concrete and bronze in a refined way where the sculptures tend to be surrealistic.

In the sculpture Dance from 2007, BIP has captured a beautiful movement in a spiral-shaped body that captures the viewer’s attention. This work may represent the human who is at the center of the art and architecture at KAC.

Rum 1-4 by Kjell Adamsson and Paul Eriksson

Kjell Adamsson (b. 1962) & Paul Eriksson (b. 1967) are two architects who collaborated under the name SITE Architecture and created the sculpture Rooms 1-4 for the exhibition The Architect’s Eye in 2006.

The artwork is an interactive sculpture group that leads the visitor through four different rooms with physically small, but experientially large differences. The experiences can be ”discomfort”, ”pressure”, ”balance” and ”openness”. Visitors are invited to walk through the four rooms.

Scroll to Top