Tillbaka till Kivik Arts Vänner

Stadgar Kivik Arts Vänner

Med hemort i Kivik, Simrishamns kommun. Bildad den 28 augusti 2004.
Stadgarna ändrade senast av årsmötet 2021.

 

Allmänna bestämmelser

1§ Ändamål

Föreningen skall erbjuda kreativa mötesplatser för en publik som är intresserad av konst, natur och historia i en vid bemärkelse. Föreningen skall vidare, på olika sätt, marknadsföra, sprida kunskap om och understödja den verksamhet som bedrivs inom Kivik Art Centre. Föreningens medlemmar skall verka som ambassadörer och sprida positiv information om verksamheten.

2§ Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar samt betalt årets medlemsavgift.

3§ Beslutande organ

Beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelse.

4§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera personer gemensamt.

5§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6§ Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 9 §.

7§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8§ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Föreningens tillgångar skall efter täckning av eventuella skulder tillföras Stiftelsen Kivik Art Centre, eller om en stiftelse inte bildats, till en organisation med liknande verksamhet. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet , revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkning, skall tillställas Stiftelsen Kivik Art Centre, eller den organisation som inträder i stiftelsens ställe, enligt ovan.

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol . Sådan tvist skall avgöras enligt reglerna om förenklat skiljeförfarande.

Föreningens medlemmar

10 § Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som delar föreningens mål och syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas .

11 § Utträde

Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem, som trots påminnelse inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för att överklaga. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får överklagas av den berörde inom en månad efter medlemmen tagit del av beslutet. Överklagas beslutet tas ärendet upp på nästa årsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen har om det är väsentligt för verksamheten rätt att kalla till extra föreningsmöte för att avgöra ett överklagat beslut om uteslutning.

13 § Medlemsrättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens arrangemang
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Årsmöte och extra föreningsmöte

14 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet skall hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. På föreningens hemsida skall senast den 1 februari publiceras vilken dag årsmötet äger rum. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. I samband med att kallelsen skickas ut till medlemmarna skall kallelsen och förslaget till föredragningslista publiceras på hemsidan.. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen och dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag skall 7 dagar före sammanträdet hållas tillgängliga för medlemmarna på plats som anges i kallelsen.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem, som har betalt förfallna medlemsavgifter senast 1 månad före årsmötet, har rösträtt på mötet. Avgiften för mötesåret förfaller till betalning den 2 januari. Rösträtten får utövas genom ombud. Ombudet måste vara medlem i föreningen. Fullmakt, utformad på sätt styrelsen bestämmer, skall uppvisas vid mötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

17 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med enkel majoritet med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokollsjusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
 8. Genomgång av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för en tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 11. Genomgång av styrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret.
 12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 13. a Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
  b. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen för innevarande verksamhetsår.
  c Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Första gången dessa stadgar tillämpas väljes halva antalet ledamöter på två år och resten på ett år. Har beslut om ett udda antal ledamöter fattats under b. skall överskjutande ledamot tillhöra den grupp som omväljes på jämnt kalendeår. Ändras antalet ledamöter så att ett ojämnt antal uppkommer regleras detta på samma sätt som angivits ovan.
  d Två suppleanter för en tid av ett år.
  e Två revisorer och två suppleanter för en tid av ett år
  I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga.
  f Ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen.
 14. Övriga frågor Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

21 § Extra föreningsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst 25 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas senast en månad efter mötet är utlyst. Utlysningen, som också är en kallelse till mötet, skall ske på föreningens hemsida, genom e-mail till de medlemmar som anmält emailadress till föreningen samt genom anslag på av styrelsen angiven plats i Kivik. Senast fem dagar före mötet skall förslag till föredragningslista finnas tillgänglig för medlemmarna på plats som skall anges i utlysningen. Underlåter styrelsen att utlysa och kalla till extra föreningsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt ovan. Vid extra föreningsmöte får endast det som föranlett sådant möte upptas till behandling.

Valberedningen

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem den finner lämpliga om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Valberedningens förslag skall vara tillgängliga för medlemmarna sju dagar före mötet.

Revisorer

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Suppleanterna tjänstgör i den ordning de valts av årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

25 § Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för gällande lagar och bindande regler samt dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intresse. Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

26 § Kallelse, beslutmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter motsvarar minst halva antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Särskilt protokoll skall upprättas över sådant beslut. Beslutet skall anmälas vid nästa styrelsesammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och antingen av en särskilt utsedd protokolljusterare eller av styrelsen genom beslut på nästa styrelsesammanträde. Ledamot av styrelsen har rätt att få avvikande mening antecknat i protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, enskild medlem eller till anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen därom.

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/kivik-arts-vanner/stadgar/